Statut
Polsko-Niemieckiego Forum Podhale

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polsko-niemieckie Forum Podhale” i zwane jest w dalszej części statutu „Forum”.

§ 2

Terenem działalności Forum jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Nowy Targ. W wyjątkowych wypadkach Forum może działać za granicą.

§ 3

Forum ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.

§ 4

Forum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz innych osób prawnych.

§ 5

Forum opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zaś do bezpośredniego prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Forum jest stowarzyszeniem niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.

§ 7

Forum używa pieczęci, oznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II
Cele i zasady działania

§ 8

Forum jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowanych współpracą polsko-niemiecką.

§ 9

Celami Forum są :

 1. upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych;
 2. gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i stanem obecnym stosunków polsko-niemieckich;
 3. umacnianie więzi między obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej.

§ 10

Do osiągnięcia swych celów Forum dąży przez:

 1. upowszechnianie znajomości języka niemieckiego poprzez organizowanie kursów językowych;
 2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji materialnej związanej z historią oraz stanem obecnym stosunków polsko-niemieckich;
 3. opieka nad wszelkimi inicjatywami mającymi na celu pogłębianie wiedzy o historii i kulturze Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych;
 4. organizowanie konkursów, spotkań, sympozjów, wystaw itp. poświęconych problemom stosunków polsko-niemieckich;
 5. wspieranie wymian szkolnych i zagranicznych praktyk pedagogicznych dla studentów germanistyki i nauczycieli języka niemieckiego; prowadzenie działalności wydawniczej;
 6. współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów statutowych;
 7. współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami, z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, organizacjami społecznymi – w celu poszerzania wiedzy o stosunkach polsko-niemieckich;
 8. współdziałanie z innymi środowiskami przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i społecznych;
 9. współpracę ze środkami masowego przekazu dla prezentowania dorobku Stowarzyszenia;
 10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach umożliwiających finansowanie zadań statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Forum mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy oraz osoby prawne.
 2. Członkowie Forum dzielą się na:
  • - zwyczajnych (krajowych),
  • - młodzieżowych,
  • - nadzwyczajnych (zagranicznych),
  • - honorowych.
 3. Przyjęcie w poczet Forum członków zwyczajnych, młodzieżowych, nadzwyczajnych i honorowych, następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  • a/ wybierać i być wybieranym do organów Forum;
  • b/ korzystać z wszelkich urządzeń, imprez, usług i pomocy Forum według obowiązujących regulaminów. 
 3. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  • a/ przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Forum;
  • b/ brać udział w realizacji zadań Forum;
  • c/ opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 13

 1. Członkiem młodzieżowym może zostać małoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i zgodę przedstawicieli ustawowych.
 2. Członek młodzieżowy ma prawo:
  • a/ wybierać i być wybieranym do organów Forum, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5
  • b/ korzystać z wszelkich urządzeń, imprez, usług i pomocy Forum według obowiązujących regulaminów.
 3. Członek młodzieżowy jest zobowiązany:
  • a/ przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Forum;
  • b/ opłacać regularnie składki członkowskie.
 4. Członek małoletni w wieku od 16 do 18 lat ma bierne i czynne prawo wyborcze, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust.2 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 5. Członek małoletni w wieku poniżej 16 lat nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego o władz Forum. Członek taki nie ma prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków.

§ 14

 1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać pełnoletni cudzoziemiec, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członek nadzwyczajny ma prawo:
  • a/ wybierać i być wybieranym do organów Forum ;
  • b/ korzystać z wszelkich urządzeń , imprez i pomocy Forum według obowiązujących regulaminów.
 3. Członek nadzwyczajny jest zobowiązany:
  • a/ przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Forum;
  • b/ brać udział w realizacji zadań Forum;
  • c/ opłacać regularnie składki członkowskie. 

§ 15

 1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi dla Forum.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Forum.
 3. Osoby, którym nadano godność członka honorowego, korzystają z uprawnień członków zwyczajnych, mają przywilej uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i innych organach Forum z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie ma tego obowiązku.

§ 16

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek :
  • a/ rezygnacji złożonej na piśmie;
  • b/ skreślenia przez Zarząd w przypadku nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż dwa lata;
  • c/ śmierci członka Forum;
  • d/ rozwiązania Forum.  
 2. Od uchwały o skreśleniu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały; odwołanie należy składać w Zarządzie Forum.

Rozdział IV
Władze Forum i zakres ich kompetencji

§ 17

 1. Władzami Forum są :
  • a/ Walne Zebranie Członków;
  • b/ Zarząd Forum.
  • c/ Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa dwa lata.

§ 18

A. Walne zebranie członków.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Forum.
 2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz na dwa lata.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz na rok.
 4. Sprawozdawczo-wyborcze i zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Forum.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących Forum. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Forum.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane 6 tygodni od złożenia wniosku.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • a/ uchwalenie zmian statutu oraz regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków;
 • b/ ustalenie liczebności i wybór Zarządu Forum, w składzie władz pochodzących z wyboru większość stanowić muszą osoby pełnoletnie. Osoby wybierane do Zarządu Forum winny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji;
 • c/ wybór członków Komisji Rewizyjnej – osoby wybierane w skład Komisji Rewizyjnej winny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji;
 • d/ uzupełnienie składu członków Władz Forum o których mowa w § 19 lit. b i c;
 • e/ nadawanie godności członka honorowego;
 • f/ ustalanie programów określających kierunki działalności Forum;
 • g/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań Zarządu;
 • h/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 • i/ uchwalenie i zmiany regulaminów Zarządu Forum;
 • j/ rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia z listy członków Forum;
 • k/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Forum i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • l/ sprawy, w których statut nie określa właściwości innych organów    

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego Zebrania i sekretarza.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 3. Do ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na Walne Zebranie wszystkich Członków Forum.

B. Zarząd Forum

§ 21

 1. Zarząd Forum liczy od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Pierwsze posiedzenie Zarządu winno odbyć się nie później, niż w ciągu 7 dni, od dnia Walnego Zebrania Członków. Na tym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym prezesa, sekretarza i skarbnika, a w miarę potrzeby wiceprezesa i zastępców.
 2. Do prowadzenia spraw bieżących Zarząd może powołać Biuro Forum.

§ 22

 1. Zarząd jako organ wykonawczy uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków, kieruje pracami Forum w okresie między Walnymi Zebraniami, a ponadto :
  • a/ reprezentuje Forum na zewnątrz;
  • b/ decyduje o działalności i rozwoju Forum;
  • c/ zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów;
  • d/ przyjmuje w poczet członków Forum i podejmuje uchwały o skreśleniu członków;
  • e/ ustala wysokość wpisowego i składki członkowskiej;
  • f/ tworzy lub rozwiązuje koła i sekcje, powołuje i odwołuje komisje problemowe;
  • g/ kieruje pracami wydawniczymi Forum;
  • h/ przygotowuje wnioski o nadanie członkostwa honorowego Forum;
  • i/ opracowuje roczne preliminarze i plany pracy, zatwierdza roczne sprawozdania;
  • j/ zatrudnia i zwalnia oraz ustala wynagrodzenie etatowych pracowników biura;
  • k/ przygotowuje projekty uchwał na Walne Zebranie i jego regulamin z uwzględnieniem trybu i zasad wyboru władz Forum;
  • l/ podejmuje uchwały dotyczące nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Forum, przyjmuje darowizny, zapisy, spadki i dotacje;
  • ł/ zaciąga zobowiązania w imieniu Forum;
  • m/ przygotowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności;
  • n/ decyduje o przystąpieniu Forum do innych organizacji;
  • o/ zawiadamia niezwłocznie sąd rejestrowy o zmianach statutu, a w ciągu miesiąca o zmianach w składzie i miejscu zamieszkania członków Zarządu oraz adresie siedziby Zarządu.
 2. Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność więcej niż połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W głosowaniu przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.
 3. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona przynajmniej raz w miesiącu za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.
 4. W imieniu Zarządu korespondencję Forum podpisuje prezes i sekretarz, a w razie nieobecności jednego z nich wiceprezes albo inne osoby upoważnione prze Zarząd Forum. Dokumenty z których wynikają zobowiązania finansowe podpisuje prezes lub wiceprezes i skarbnik lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Forum.

C. Komisja Rewizyjna Forum

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do kontroli całokształtu działalności Forum. Do jej kompetencji w szczególności należy:
  • a/ badanie celowości wydatków oraz prawidłowości gospodarki finansowej Zarządu,
  • b/ kontrola sprawozdań finansowych,
  • c/ przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie gospodarki finansowej Forum,
  • d/ występowanie z wnioskiem o udzielnie Zarządowi absolutorium,
  • e/ badanie spraw szczególnych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, bądź organów do tego uprawnionych,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Forum.
 4. Do ważności uchwał podejmowanych przez Komisję Rewizyjną konieczna jest obecność wszystkich jej członków.

Rozdział V
Majątek Forum

§ 24

Składniki majątkowe i fundusze Forum stanowią:

 1. dochody z wpisowego i składek członkowskich;
 2. dochody z wydawnictw i działalności gospodarczej realizowanej zgodnie z założeniami statutowymi i uprawnieniami Forum;
 3. dotacje, zapisy, darowizny, spadki oraz składki publiczne;
 4. księgozbiór;
 5. majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 25

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie zaciągania praw i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez prezes oraz skarbnika albo innych osób upoważnionych prze Zarząd Forum.

§ 26

Forum prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Forum

§ 27

Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

Uchwałę w sprawie rozwiązania Forum i przeznaczenia jego majątku, podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:123,143
 • Liczba wejść:8,563